Nagroda PTMKM

Zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania Członków PTMKM, które odbyło się 09.09.2015 w Gdańsku, Zarząd PTMKM podjął 02.12.2015 uchwałę nr 15/2015 na mocy której ustanowiono Nagrodę Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki za rozwiązanie wybranych zagadnień w zakresie mechaniki. Zasady i szczegóły procedury przyznawania Nagrody określa poniższy regulamin.


REGULAMIN
przyznawania Nagrody PTMKM za rozwiązanie wybranych zagadnień w zakresie mechaniki

  1. Podstawą niniejszego Regulaminu jest uchwała nr 15/2015 Zarządu Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki z dnia 02.12.2015 w sprawie Nagrody PTMKM za rozwiązanie wybranych zagadnień w zakresie mechaniki.
  2. Nagroda PTMKM jest przyznawana co roku i ma charakter honorowy. Uroczyste wręczenie Nagrody odbywa się podczas najbliższej konferencji CMM.
  3. Członkowie PTMKM mogą zgłaszać propozycje problemów do rozwiązania za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając je na adres towarzystwo@ptmkm.pl. Propozycje te, po zaakceptowaniu przez Zarząd PTMKM, są rozsyłane do członków za pomocą poczty elektronicznej oraz udostępnione na stronie internetowej www.ptmkm.pl w zakładce „Ciekawe problemy”.
  4. Członkowie PTMKM mogą zgłaszać do Nagrody swoje prace autorskie lub współautorskie zawierające rozwiązanie problemu umieszczonego w zakładce „Ciekawe problemy” lub innych zagadnień w zakresie mechaniki. Prace opublikowane w danym roku kalendarzowym można zgłaszać do 28 lutego roku następnego drogą elektroniczną na adres towarzystwo@ptmkm.pl. Zgłoszone prace należy również przesłać w wersji papierowej na pocztowy adres aktualnego Zarządu PTMKM.
  5. Przewodniczący PTMKM powołuje komisję do oceny prac nadesłanych do konkursu. Zarząd PTMKM zatwierdza uchwałą decyzję komisji.
  6. Podstawowymi kryteriami oceny prac zgłoszonych do Nagrody są ważność i złożoność rozwiązanego problemu oraz oryginalność rozwiązania.
  7. Dokumentacja dotycząca przyznania Nagrody PTMKM archiwizowana i przechowywana jest przez Zarząd PTMKM.