Walne zebrania

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2017

Walne Zebranie Członków PTMKM odbyło się w Lublinie w dniu 13.09.2017 w sali AIII Politechniki Lubelskiej o godz. 19.00 podczas CMM-2017.
Porządek Walnego Zebrania Członków PTMKM obejmował m.in. sprawozdanie (prezentacja) ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM, wręczenie pamiątkowych dyplomów za prace, którym przyznano Nagrodę PTMKM w roku 2016 i 2017 oraz zwycięzcom polskiego etapu konkursu ECCOMAS w roku 2016 i 2017, a także informację o przyjęciu przez sąd Statutu PTMKM uchwalonego przez poprzednie Walne Zebranie Członków w roku 2015.
Bezpośrednio po Zebraniu odbyła się uroczysta kolacja, przygotowana przez Organizatorów CMM2017 z okazji Jubileuszu 25-lecia PTMKM.
Sprawozdanie-Zarządu_1str.jpg Prezentacja_Medale-Zienkiewicza_1str.jpg 25-lecie_1str.jpg

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2015

Walne Zebranie Członków PTMKM odbyło się w Gdańsku w dniu 09.09.2015 w gmachu Politechniki Gdańskiej o godz. 20.00 podczas PCM-CMM-2015 CONGRESS.
Porządek Walnego Zebrania PTMKM obejmował m.in. sprawozdanie (prezentacja) ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM, wręczenie nagród dla zwycięzców polskiego etapu konkursu ECCOMAS w roku 2014 i 2015, dyskusję nad regulaminem Nagrody PTMKM oraz głosowanie nad uchwałą o przyjęciu nowego, zmodyfikowanego Statutu Towarzystwa. W wyniku głosowania nowy Statut Towarzystwa został przyjęty.
Sprawozdanie Zarządu_2015_1str.jpg Prezentacja_medal2015_1str.jpg

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2013

Informujemy, że Walne Zebranie PTMKM odbyło się 27.08.2013 (wtorek) o godz. 19:30 podczas 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2013, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, Piotrowo 2, 60-965 Poznań.
Porządek Walnego Zebrania PTMKM obejmował m.in. sprawozdanie ustępującego Zarządu (sprawozdanie za okres 2011-13 jest dostępne tutaj) i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM (ordynacja wyborcza, przyjęta na Zebraniu, jest dostępna tutaj) oraz głosowanie nad uchwałą o przyjęciu nowego, zmodyfikowanego Statutu Towarzystwa. W wyniku głosowania nowy Statut Towarzystwa został przyjęty.

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2011

Informujemy, że Walne Zebranie Członków PTMKM odbyło się 10.05.2011 (wtorek) o godz. 19:00 podczas 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2011, w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1.

Porządek Walnego Zebrania PTMKM obejmował m.in. sprawozdania ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej (sprawozdanie Zarządu za okres 2009-11 jest dostępne tutaj), dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM oraz dyskusję nad uchwałą o przyjęciu zmodyfikowanego Statutu Towarzystwa - nie było wymaganego kworum do podjęcia tej uchwały. Projekt Statutu dostępny tutaj wymagał zresztą korekt, a uchwałę planowano podjąć w trybie głosowania internetowego, ale nie zostało to zrealizowane.

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2009

Informujemy, że Walne Zebranie PTMKM odbyło się 19.05.2009 (wtorek) o godz. 18:30 w budynku A-8 Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zebranie miało miejsce podczas 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2009 w Zielonej Górze, 18-21 maja 2009.

Porządek Walnego Zebrania PTMKM obejmował m.in. sprawozdanie ustępującego Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję, wybory nowych władz PTMKM oraz głosowanie nad zmianami w Statucie Towarzystwa.

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2008

21 listopada 2008 w Głównym Gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie PTMKM.
Nadzwyczajne Walne Zebranie PTMKM poświęcone było głównie uchwaleniu niezbędnych zmian w statucie PTMKM, tak by dostosować go do wymogów współczesności.

Zebranie poprzedzone było posiedzeniem trzech Sekcji Polskiej Akademii Nauk:
- Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
- Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki Komitetu Mechaniki PAN,
- Sekcji Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN.

Głównym punktem programu posiedzenia był wykład
Prezesa PAN – prof. Michała Kleibera: „Nauka dzisiaj: jaka autonomia? jaka odpowiedzialność?”

WALNE ZEBRANIE PTMKM 2007

Uprzejmie informujemy, że w trakcie 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007 w Spale (19-22.06.2007) odbyło się Walne Zebranie PTMKM.

Kilka zdjęć z Walnego Zebrania PTMKM zamieszczono poniżej:

wz2007_1.jpgwz2007_2.jpgwz2007_3.jpgwz2007_4.jpg

W ramach Walnego Zebrania m.in. wybrano nowe władze PTMKM w składzie:

 • Tadeusz BURCZYŃSKI - przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Jerzy PAMIN - wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM
 • Witold BELUCH - członek Zarządu
 • Adam GLEMA - członek Zarządu
 • Antoni JOHN - członek Zarządu
 • Mieczysław KUCZMA- członek Zarządu
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI - członek Zarządu

Sekretarza, skarbnika i ich zastępców wybierze Zarząd PTMKM ze swego grona na najbliższym Zebraniu Zarządu.

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej:

 • Ryszard Białecki - przewodniczący
 • Andrzej Garstecki - członek Komisji Rewizyjnej
 • Jacek Wdowicki - członek Komisji Rewizyjnej

Walne zebranie PTMKM 2005

21 czerwca 2005 o godz. 21.30 na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w trakcie 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2005 (http://CMM2005.pcz.pl) odbyło się Walne Zebranie PTMKM

W ramach Walnego Zebrania m.in. wybrano nowe władze PTMKM w składzie:

 • Tadeusz BURCZYŃSKI - przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI - wice-przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Witold BELUCH - członek Zarządu
 • Bohdan MOCHNACKI - członek Zarządu
 • Antoni JOHN - członek Zarządu
 • Jerzy PAMIN - członek Zarządu
 • Leonard ZIEMIAŃSKI - członek Zarządu

Sekretarza, skarbnika i ich zastępców wybierze Zarząd PTMKM ze swego grona na najbliższym Zebraniu Zarządu.
Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej:

 • Andrzej Garstecki - przewodniczący
 • Ryszard Białecki - członek Komisji Rewizyjnej
 • Jacek Wdowicki - członek Komisji Rewizyjnej

Wnioski Komisji Wnioskowej z Walnego Zebrania

Skład Komisji:

 • dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
 • dr inż. Przemysław Litewka

Komisja Wnioskowa przedłożyła następujące wnioski:

 1. Walne Zebranie upoważnia Zarząd do zwołaniu i przeprowadzeniu drogą internetową Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w sprawie zmiany Statutu. Polegać to ma na zawiadomieniu wszystkich członków o dacie i przedziale czasowym aktywnej sesji na stronie internetowej Towarzystwa, na której pojawią się propozycje zmian Statutu. Wszyscy członkowie uczestniczący w tej sesji oddadzą głos korzystając z poczty elektronicznej. Sporządzony z tego głosowania protokół zostanie dostarczony do Sądu Rejestracyjnego i będzie podstawą do przeprowadzenia zmian w Statucie, które należy tak sformułować, aby dalsze jego zmiany mogłyby być np. w kompetencji Zarządu.
 2. Zwiększyć ściągalność składek członkowskich. Chodzi o to, aby Skarbnik uprzejmie lecz konsekwentnie przypominał członkom o niezapłaconych składkach.
 3. Zaktualizować listę członków. Decyzje o skreśleniu z listy podjąć w możliwie krótkim czasie po dzisiejszym Walnym Zebraniu.

Walne zebranie PTMKM 2003

5 czerwca.2003 odbyło się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM). Zebranie organizowano podczas współorganizowanej przez PTMKM 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2003

Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół z działalności ustępującego Zarządu. Wybrane zostały m.in. nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Towarzystwa. Postawiono przed nowym Zarządem PTMKM szereg zadań do zrealizowania w czasie kadencji.

Wnioski końcowe z protokołu Komisji Rewizyjnej:

Na podstawie powyższego przeglądu osiągnięć ustępującego Zarządu i opierając się na osobistych spostrzeżeniach poczynionych ciągu ubiegłych dwóch lat, Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Zdaniem Komisji Rewizyjnej cały zarząd Towarzystwa, a zwłaszcza jego Przewodniczący, zasługuje na wyrazy najwyższego uznania. Niezwykle wartościowe były uwieńczone sukcesem inicjatywy organizowania konferencji i sympozjów naukowych, które poza wartością naukową i szkoleniową przyniosły Towarzystwu dochód finansowy. Oceniamy, że w ostatniej kadencji Zarządu nastąpił dalszy wzrost międzynarodowego prestiżu Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna PTMKM

Wnioski Komisji Wnioskowej

Komisja Wnioskowa przedstawiła następujące wnioski:

 • Powołać Komisję Statutową w trakcie zebrania wyłoniono członków tej komisji. W głosowaniu jawnym wybrani zostali: Czesław Cichoń, Jerzy Rakowski, Marek Witkowski.
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący składek: po 5 latach nieuiszczania składek skreślać z listy członków Towarzystwa (za wyjątkiem emerytów).
 • Rozważyć możliwość rozszerzenia działalności PTMKM na zastosowanie metod komputerowych w technice.
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej: zobowiązać Skarbnika Towarzystwa do konsekwentnego przypominania o konieczności płacenia składek wraz z podaniem wysokości i okresu ewentualnych zaległości w ich uiszczaniu.